De verkoopvoorwaarden, hieronder beschreven, zijn van toepassing op alle artikelen en diensten die aangeboden worden door Mind Your Own Business (UCPro) op de volgende website: www.mindyourownbusiness.eu en op www.lets-get-digital.be. Wanneer een bestelling geplaatst wordt, wordt er akkoord gegaan met de inhoud van deze verkoopvoorwaarden.

Eenieder kan deze voorwaarden op elk moment raadplegen via www.mindyourownbusiness.eu/verkoopvoorwaarden. Deze voorwaarden zijn van toepassing op elke online aankoop die bij www.mindyourownbusiness.eu en www.lets-get-digital.be gedaan wordt.

Artikel 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten die aangeboden worden door UCPro bv .

De klant ontvangt deze voorwaarden bij de offerte of overeenkomst en specifiek voor wat de betalingsmodaliteiten betreft bij de facturen van UCPro bv . Door ondertekening van de offerte of de overeenkomst of de aanvaarding van de factuur erkent de klant kennis genomen te hebben van en in te stemmen met deze voorwaarden. Tenzij uitdrukkelijk overeengekomen wordt de toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de klant uitdrukkelijk van de hand gewezen.

De meest recente versie is  eenvoudig verzoek per post of fax te verkrijgen.

Indien er wijzigingen aangebracht worden, treden die in 30 dagen na bekendmaking ervan op de website van UCPro bv . Indien een wijziging redelijkerwijze niet aanvaardbaar is, is de klant gerechtigd de overeenkomst te beëindigen – de overeenkomst neemt dan een einde op de 30e dag na verzending van de kennisgeving van de wens tot beëindiging door de klant. Wij zijn gerechtigd de algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Kleine wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen altijd worden doorgevoerd. Grote inhoudelijke wijzigingen zullen wij van tevoren met de klant bespreken

Artikel 2. Offerte en overeenkomst

2.1. De door UCPro bv  gemaakte offertes zijn geldig gedurende 30 dagen (tenzij anders vermeld), daarna hebben zij een louter informatieve waarde. Alle prijzen zijn steeds exclusief BTW (tenzij anders vermeld). UCPro bv  is slechts gebonden aan de offerte na expliciete en schriftelijke aanvaarding door de klant. Dan pas komt er een overeenkomst tot stand.

Indien de aanvaarding, zelfs op ondergeschikte punten, afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is UCPro bv  daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij uitdrukkelijk vermeld in de overeenkomst. Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten, en samengestelde prijsopgaves verplichten geenszins UCPro bv  tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

2.2. Een overeenkomst komt pas tot stand na goedkeuring (ondertekening) van de offerte of prijsopgave en deze algemene voorwaarden.

Artikel 3. Gebruikersvoorwaarden

3.1. Verplichtingen en beperkingen van de klant

De klant zal zich ervan weerhouden de diensten te gebruiken of doen gebruiken voor onrechtmatige handelingen, het plegen van strafbare feiten en/of voor handelingen die in strijd zijn met deze gebruikersvoorwaarden of de algemene voorwaarden.

De klant mag geen processen of handelingen toepassen, waarvan hij redelijkerwijze kan vermoeden dat dit UCPro bv  en/of klanten van UCPro bv  hindert of het gebruik van diensten nadelig beïnvloedt.

De klant is verantwoordelijk en aansprakelijk voor ieder gebruik van de geleverde diensten, onder meer de vertrouwelijkheid en het gebruik van zijn toegangscodes, e-mailadressen,…

De klant is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van UCPro bv  niet gerechtigd enige rechten en plichten die voortvloeien uit deze of een andere overeenkomst over te dragen aan derden.

Illegale activiteiten – De gehuurde (hosting) infrastructuur mag in geen enkel geval gebruikt worden voor het opslaan of verspreiden van illegale software. Het is ten strengste verboden om illegale software te verdelen via een om het even welke hostingdienst aangeboden door UCPro bv . Als dergelijke praktijken vastgesteld worden, zal UCPro bv  overgaan tot een onmiddellijke stopzetting van de dienstverlening in kwestie. De bevoegde instanties zullen eveneens onmiddellijk op de hoogte gebracht worden.

Auteursrechterlijk beschermd materiaal – Het verspreiden, beschikbaar stellen en aanbieden van auteursrechtelijk beschermd materiaal zoals bijvoorbeeld videobeelden, muziek, teksten, beeldmateriaal,… zonder voorafgaande toestemming van de auteur via de infrastructuur van UCPro bv , wordt eveneens beschouwd als een illegale activiteit waarbij de zelfde maatregelen worden genomen. In geval de klant materiaal op de door UCPro bv  ontwikkelde website plaatst of aan UCPro bv  aanlevert met het doel dit op de website te plaatsen of erin te verwerken, garandeert hij over alle rechten, inclusief reproductierechten, te beschikken van het materiaal (zoals o.a. teksten, vertalingen, documenten, foto’s, video’s, grafische elementen, enz…).

X-rated content – Het aanbieden van seksueel getinte inhoud die verboden wordt door het Belgisch recht zal in geen geval aanvaard worden door UCPro bv  Bij vaststelling van inbreuk op deze richtlijn zal onmiddellijk overgegaan worden tot het blokkeren van de toegang van de klant tot deze gegevens en verwittiging van de bevoegde instanties.

Dezelfde regeling geldt voor haatdragende, vulgaire, racistisch getinte, etnisch onverantwoorde, discriminerende of ander tot deze noemer behorend materiaal.

Spam – UCE (Unsolicited Commerce Email) – Spamming – het verzenden van massa e-mail via een UCPro bv  server of een e-mailadres dat beheerd wordt via een UCPro bv  server is ten strengste verboden.

Klanten zijn eveneens strafbaar als massa e-mails worden verzonden via een externe server maar die links bevatten naar inhoud die beschikbaar gesteld is via hosting van UCPro bv .

Bij vaststelling van activiteiten ingaand tegen deze regels zal de betrokken account onmiddellijk worden afgesloten.

Algemeen verboden activiteiten hebben betrekking op misbruik van de aangeboden infrastructuur zowel ten nadele van UCPro bv  als van derden. UCPro bv  bepaalt zelf wat valt onder een aanvaardbaar gebruik van serverbronnen.

3.2. Specifieke diensten

Voor de hierna vermelde diensten garandeert UCPro bv  een aanvaardbare beschikbaarheid met inachtneming van het feit dat de aangeboden diensten in een gedeelde omgeving verstrekt worden, waarbij bepaalde handelingen van derden mogelijkerwijs niet onder de controle van UCPro bv  vallen.

Domeinregistratie – De mogelijkheid van registratie van een domeinnaam wordt bepaald door nationale en internationale regels. UCPro bv  biedt geen garantie dat de gewenste domeinnaam geregistreerd zal kunnen worden, zelfs indien blijkt dat op het moment van de vraag van de klant de domeinnaam nog beschikbaar is. Voor wat de .be-domeinnamen betreft verklaart de klant zicht uitdrukkelijk akkoord met de algemene voorwaarden voor eindgebruikers vastgelegd door DNS vzw (hier bijgevoegd indien relevant en/of te raadplegen op de website www.dns.be).

Hosting, e-mailg – UCPro bv  kan niet aansprakelijk gesteld worden voor tijdelijke onbeschikbaarheid of verlies van data gedurende deze tijdelijke onbeschikbaarheid, noch voor schade ten gevolge van acties door derden die deze voorziene beveiliging proberen te omzeilen.

Abonnementen – De support-, uur- en andere abonnementsformules van UCPro zijn vooraf betaalbaar en worden stilzwijgend verlengd tenzij minstens 14 dagen voor de vervaldag wordt opgezegd. Het niet opgebruiken van het tegoed geeft in geen enkel geval recht op enige vorm van terugbetaling.

Done-For-You – De done for you diensten hebben enkel betrekking op inhoudelijke aanpassingen met de standaard in het platform inbegrepen plugins. Vb: pagina’s aanmaken of aanpassen, formulieren en funnels instellen, e-mail marketing instellen en inplannen. Massa-import en/of aanpassing van bijvoorbeeld producten met of zonder variabelen valt niet onder deze noemer. Ook het implementeren van extra functionaliteit met of zonder extra plugins zit niet in deze overeenkomst. Hiervoor dient een aparte offerte te worden opgesteld.
Het abonnement geldt voor een gemiddelde tijdspendering van 2 uur per maand. Extra uren worden op het einde van de facturatieperiode afgerekend.

3.3. Eigendomsbepaling

De klant blijft te allen tijde eigenaar van het door hem aangeleverde materiaal (teksten, fotos’s, enz.). Bij beëindiging van de samenwerking wordt dit materiaal (ev. in gewijzigde vorm, indien dit noodzakelijk was voor de realisatie van het project) terug aan de klant bezorgd.

Tenzij anders vermeld, blijft UCPro bv  eigenaar van de broncode van de website en het eventuele geleverde CMS systeem, database of eender andere ontwikkelde software. Indien overeengekomen is dat UCPro bv  de broncode levert, mag deze in geen geval worden doorgegeven aan derden zonder schriftelijke bevestiging van UCPro bv .

Artikel 4. Termijnen en meerwerk

4.1. De door UCPro bv  opgegeven uitvoeringstermijnen zijn slechts informatief. Overschrijding van de termijnen geeft geen aanspraak op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

Wanneer UCPro bv , wegens overmacht, in de onmogelijkheid verkeert om de overeenkomst uit te voeren, zelfs wanneer de overmacht niet tot blijvende en/of volstrekte onmogelijkheid tot uitvoering leidt, heeft UCPro bv  het recht om het contract te annuleren door eenvoudige schriftelijke betekening aan de klant van de reden die de uitvoering van het contract verhindert. De klant heeft in dat geval geen recht op schadevergoeding.

4.2. Meerwerk – Is met de opdrachtgever een vaste prijs overeengekomen dan zal deze vaste prijs slechts betrekking hebben op de in de overeenkomst genoemde werkzaamheden en diensten van UCPro bv . Eventuele werkzaamheden en diensten die in aanvulling of wijziging daarop in opdracht van opdrachtgever door UCPro bv  worden geleverd, hierna te noemen “meerwerk”, zullen indien en voor zover hiermee meer dan 10% van de overeengekomen vaste prijs is gemoeid, op basis van nacalculatie tegen de gebruikelijke tarieven aan opdrachtgever in rekening worden gebracht.

De navolgende omstandigheden kunnen aanleiding geven tot meerwerk: 

  1. uitbreiding of wijziging van analyse, pakket van eisen en wensen of ontwerp, nadat deze door opdrachtgever is goedgekeurd; 
  2. eisen, wensen, randvoorwaarden of verwachtingen van opdrachtgever die ten tijde van het aangaan van de overeenkomst niet, of niet in volle omvang, of onvoldoende duidelijk aan UCPro bv  kenbaar zijn gemaakt; 
  3. gebreken en tekortkomingen in producten of diensten van derden, die door UCPro bv  in redelijkheid niet waren te voorzien dan wel waarop UCPro bv  weinig of geen invloed kan uitoefenen; 
  4. tekortschietende medewerking van opdrachtgever bij de uitvoering van de overeenkomst. Afhankelijk van de impact van de gevraagde wijzigingen kan dit leiden tot een herziening van de overeenkomst.

Artikel 5. Betalingsmodaliteiten

Oplevering – In de overeenkomst kunnen specifieke deeltijdse opleveringsmomenten worden voorzien. De klant moet uitdrukkelijk toestemming geven om de website (geheel of gedeeltelijk) on line te plaatsen.

Prijsherzieningsclausule – Een herziening van de prijs aan de hand van door beide partijen als aannemelijk aanvaarde indicatoren is te allen tijde mogelijk. In functie van de aard van het project kan in de overeenkomst een specifieke clausule opgenomen worden.

Termijn van betaling – Tenzij anders is overeengekomen of vermeld op de factuur, zijn de facturen betaalbaar ten laatste acht dagen na de factuurdatum. Betwistingen dienen binnen de vijf werkdagen na de verzending van de factuur per aangetekend schrijven aan UCPro bv  kenbaar gemaakt te worden.

Voor iedere vertraging in de betaling is de klant vanaf de vervaldag van de factuur van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlintrest verschuldigd van 1% per begonnen maand en zulks onverminderd eventuele schadevergoeding en kosten. Eveneens is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd ten belope van 10% van het factuurbedrag met een minimum van 250 euro als schadebeding, dit zonder voorafgaande ingebrekestelling en bovenop de hoofdsom, de verwijlinteresten, innings-, aanmanings-, vervolgingskosten en onkosten ten gevolge van tijdverlies en gerechtelijke of juridische kosten. Dit schadebeding doet geen afbreuk aan de verplichting de bedongen verwijlintresten te betalen.

De vordering tot betaling van de interesten (en/of de forfaitaire schadevergoeding) is verjaard indien de betaling ervan niet wordt gevraagd binnen twaalf maanden na de datum waarop het saldo van de hoofdsom werd betaald.

Eigendomsvoorbehoud – Totdat de koper volledig en definitief heeft betaald, behoudt UCPro bv  het volledige eigendomsrecht op de producten en diensten. Alle risico’s zijn evenwel ten laste van de klant. De betaalde voorschotten blijven de verkoper verworven ter vergoeding van de mogelijke verliezen bij wederverkoop. De klant verbindt er zich toe om deze verkoopsvoorwaarden te tonen aan ieder openbaar ambtenaar die op de nog niet volledig betaalde producten en diensten ten voordele van derden beslag zou komen leggen.

Uitdrukkelijk ontbindend beding – Bij niet-betaling van de factuur binnen de voorziene termijn, verklaart de klant expliciet dat UCPro bv  niet langer gehouden is de vooropgestelde diensten van het opvolgingsabonnement of project te garanderen, noch kan zij aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade die zou kunnen ontstaan op dat moment.

Indien na rappelering de klant in gebreke blijft de geleverde diensten en producten te betalen of op een of andere manier zijn verplichtingen niet is nagekomen, kan UCPro bv , van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, een deel van het contract of het volledige contract ontbinden, door melding aan de klant via een eenvoudige aangetekend schrijven.

Artikel 6. Privacy policy – bescherming van de persoonlijke levenssfeer

UCPro bv  verzamelt en bewaart persoonlijke informatie die u ons verstrekt via de website, e-mail, telefoon, telefax,… Daarnaast registreert UCPro bv  alle informatie die ons toelaat u op een correcte wijze te factureren en dit in geval van betwisting te staven.

Al deze informatie wordt gebruikt om een optimale dienstverlening te kunnen garanderen:

  • om met de klant te communiceren
  • om de klant op de hoogte te houden van diensten en aanbiedingen van UCPro bv
  • om statistische, anonieme informatie te genereren (bv. voor trafiek- en profielanalyse)
  • om problemen en misbruiken te kunnen opsporen

Deze informatie kan door UCPro bv  gebruikt worden voor acties of berichten van commerciële aard. UCPro bv  verbindt er zich echter toe deze gegevens nooit vrij te geven aan derden zonder de expliciete toestemming van de betrokken partij, tenzij dit wettelijk verplicht is.

Bij registratie van internetdomeinnamen zijn is UCPro bv  verplicht om de naam, bedrijfsnaam, adres, e-mailadres, telefoon- en faxnummer, de start- en vervaldatum van de registratie en de bijhorende nameserverinformatie door te geven aan de organisatie die de domeinextensie beheert. Deze informatie is publiek toegankelijk via het WHOIS protocol en via sommige websites. De publieke aard van deze informatie is eigen aan de werking van de domeinnaamprocedures en valt volledig buiten de bevoegdheid van UCPro bv  voor wat betreft het eventuele gebruik door deze organisaties of derden van deze informatie.

UCPro bv  verwijst in haar portfolio op de website of andere commerciële documenten naar gerealiseerde projecten of projecten in ontwikkeling. Daarbij worden enkel algemeen gekende gegevens bekendgemaakt zoals de naam en aard van het project en een adresverwijzing of link naar een website. Klanten die dat wensen kunnen zich niettemin verzetten tegen deze vermeldingen.

In overeenstemming met de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer, worden alle gegevens waarover UCPro bv  beschikt op verzoek medegedeeld en, indien de gebruiker dit wenst, binnen een redelijke termijn gratis gecorrigeerd. UCPro bv  is verantwoordelijk voor het verwerken, opslaan en beheren van deze persoonlijke gegevens. Om uit de database verwijderd te worden volstaat het een e-mail te sturen. De gebruiker kan persoonlijke gegevens ten allen tijde op eenvoudig verzoek kosteloos inkijken. De bezoeker kan steeds verzet aantekenen tegen het gebruik van zijn gegevens voor doeleinden van direct marketing door UCPro bv

Wijzigingen aan de UCPro bv  Privacyregeling zijn te allen tijde mogelijk, maar zullen aan de gebruikers meegedeeld worden via deze website.

Artikel 7. Overige bepalingen

7.1. Aansprakelijkheid

UCPro bv  is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade waarvan het in deze voorwaarden haar aansprakelijkheid niet uitdrukkelijk heeft bepaald. De aansprakelijkheid van UCPro bv  blijft in elk geval beperkt tot de hoogte van het bedrag van het project zoals opgenomen in de overeenkomst. De klant vrijwaart UCPro bv  voor elke vordering van derden, ook na de beëindiging van de overeenkomst.

UCPro bv  kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de onjuistheden of tekortkomingen in de gegevens zoals die vermeld staan op de door UCPro bv  ontwikkelde websites. Dit geldt zowel voor informatie die door UCPro bv  zelf op de site werd geplaatst, alsook voor informatie afkomstig van de gebruikers (bv. via CMS).

Incorrecte gegevens of tekortkomingen op de site geven geen recht op een financiële compensatie. UCPro bv  is niet verantwoordelijk t.a.v. gebruikers of derden voor mogelijk geleden directe, indirecte, incidentele schade, winstderving of voor eender welke schade veroorzaakt door haar nalatigheid of vergetelheid in het verschaffen, compileren, monteren, schrijven en interpreteren van informatie.

UCPro bv  biedt de websites uitdrukkelijk aan “as is” (zoals ze on line te raadplegen zijn). Voor de technische realisatie ervan wordt een beroep gedaan op de meest aangewezen technieken in functie van het project.

UCPro bv  kan evenwel niet aansprakelijk gesteld worden voor het (tijdelijk) uitvallen of eventueel disfunctioneren van het systeem. UCPro bv  is niet verantwoordelijk voor links naar sites die beheerd worden door derden.

UCPro bv  oefent geen enkele controle uit over de voorgenoemde websites en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud ervan. De opname van links naar deze websites betekent niet dat UCPro bv  de elementen goedkeurt die deze sites bevatten, en impliceert niet noodzakelijk een samenwerking tussen UCPro bv  en de eigenaars van deze sites.

7.2. Bewijs – Zowel UCPro bv  als de klant aanvaarden elektronische communicatie (bv. e-mail) als bewijsmiddel.

7.3. Klachten – Klachten over de geleverde diensten en producten dienen binnen de vijf werkdagen per aangetekend schrijven overgemaakt te worden aan UCPro bv  Na deze termijn komt het bezwaar niet meer in aanmerking. Een klacht kan in geen geval een uitstel of schorsing van betaling verantwoorden.

7.4. Licenties en externe kosten – Alle kosten en verplichtingen verbonden aan softwarelicenties die specifiek aan het project toegewezen kunnen worden of aan registraties bij officiële overheidsinstanties vallen ten laste van de klant. De informatie die UCPro bv  hierover verstrekt is louter indicatief.

7.5. Afwervingsclausule – De aangestelden van UCPro bv  zijn uitsluitend in haar dienst. Bijgevolg verbindt de klant zich ertoe geen beroep te doen op de persoonlijke diensten in eigen naam en voor eigen rekening van aangestelden van UCPro bv .

Bovendien verbindt de klant zich ertoe geen aangestelden van UCPro bv  af te werven of in dienst te nemen binnen de twaalf maanden na uitdiensttreding bij UCPro bv , noch hen ertoe aan te zetten om hun overeenkomst met UCPro bv  te verbreken met het oog op indiensttreding bij de klant, en dit onder verbeurte van een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan het bedrag van het laatste bruto jaarloon van de afgeworven aangestelde.

7.6. Toepasselijkheid – Indien één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden niet toepasselijk zouden zijn, blijven de overige onverminderd van toepassing. De rechten en verplichtingen die uit de overeenkomsten tussen UCPro bv  en de klant voortvloeien kunnen noch gedeeltelijk, noch geheel worden overgedragen zonder de voorafgaande en schriftelijke toestemming van UCPro bv .

7.7. Bewijs en toepasselijk recht – Het Belgische recht is van toepassing. In geval van geschillen of betwisting zijn enkel de rechtbanken van Hasselt bevoegd.